Voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een product van deze website bestelt.

Door een van de producten op onze website te bestellen, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Klant en Peloton Belgica en op alle uitvoeringshandelingen daarvan.
Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.pelotonbelgica.com.
Peloton Belgica heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen.
www.pelotonbelgica.com is eigendom van Bjorn Swinnen, C. Estocolomo 12, 03530 La Nucia, Alicante, Spanje.
Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen u en Peloton Belgica.

Door de bestelling te plaatsen aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door Peloton Belgica en bevestiging van deze acceptatie per e-mail. De bestelling wordt pas uitgevoerd als de betaling van uw bestelling is geregistreerd. Voor zover wettelijk toegestaan, stemt u ermee in om in geval van geschil de aanvaardbaarheid van het bewijs van een bestelling, bericht, mededeling of bericht langs elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien Peloton Belgica om welke reden dan ook de bestelling niet kan uitvoeren, zal zij de koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen zonder dat deze aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Peloton Belgica kan echter besluiten de geldigheid van de overeenkomst aan andere voorwaarden te onderwerpen, bijvoorbeeld in geval van grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, wanneer het bestelformulier onvolledig of onjuist is, etc.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle door Peloton Belgica aangeboden producten worden zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag dat ze op onze website worden aangeboden en voor de aangegeven periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Peloton Belgica kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in haar aanbiedingen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van de voorraad. Peloton Belgica zal de nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de door u bestelde producten beschikbaar zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel bij de groothandelaar of fabrikant niet op voorraad is. In dat geval informeren wij u zo spoedig mogelijk en is het mogelijk uw bestelling te annuleren of een ander artikel te kiezen.

Peloton Belgica kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet voorradig zijn van een product.

3a. Huurproducten/goederen.

Peloton Belgica heeft het recht de fiets op elk moment en op elke plaats terug te nemen.
De klant verbindt zich ertoe de fiets als een goed huisvader te gebruiken.
De klant verbiedt het ter beschikking stellen van de fiets aan derden.

Indien bij teruggave van de fiets wordt geconstateerd dat deze niet goed is onderhouden en/of enige vorm van schade heeft opgelopen, zijn de reparatiekosten voor rekening van de klant, ook indien wordt aangetoond dat de schade niet te wijten is aan schuld, onachtzaamheid of nalatigheid van de klant. Dit geldt echter niet wanneer bewezen is dat de schade het gevolg is van een defect aan de fiets. Met het oog op de berekening van de reparatiekosten is overeengekomen dat een offerte zal worden opgesteld met alle uit te voeren werkzaamheden en de kosten daarvan en dat deze door beide partijen voor goedkeuring zal worden ondertekend. Indien de partijen het oneens zijn over het bestek voor de uit te voeren werkzaamheden, komen zij overeen een deskundige aan te wijzen die bepaalt welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

De cliënt is verantwoordelijk voor alle processen-verbaal die gedurende de looptijd van de lening tegen hem worden opgemaakt en voor de eventuele gevolgen daarvan.

In geval van een ongeval waarvan hij het slachtoffer zou kunnen zijn, ziet de Klant af van elk verhaal tegen Peloton Belgica SL, tenzij bewezen wordt dat het ongeval te wijten is aan een defect van de fiets.. Bovendien stemt de Klant ermee in Peloton Belgica SL te vrijwaren van eventuele aanspraken van derden.

Er is een franchise van 1000 Euro ten laste van de gebruiker.

De gebruiker verbindt zich ertoe de fiets terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin hij werd geleverd.

4. Betaling en wijze van betaling

De koper is verplicht het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de factuur.
Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de goederen en eventuele verzendkosten, en is inclusief BTW.
Alle betalingen aan Peloton Belgica verlopen via het beveiligde systeem van Mollie. Mollie is een van Europa’s grootste Payment Service Providers.
Wanneer u uw bestelling betaalt, komt u in de beveiligde omgeving van Mollie. Dit betekent dat uw betaalgegevens nooit worden gedeeld met Peloton Belgica, maar alleen met de beveiligde en gecertificeerde betaalomgeving van Mollie. Uw gegevens worden nooit gelezen of opgevraagd door Peloton Belgica.

5. Levering en leveringstermijnen

Producten worden geleverd via een professionele vervoerder, zoals maar niet beperkt tot, Correos, UPS, DHL, FedEx, etc of Peloton Belgica zelf. De verzendkosten worden apart berekend en worden vermeld op uw bestelformulier. De leveringen gebeuren op het leveringsadres dat de klant in zijn bestelling heeft opgegeven. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal is voor Peloton Belgica tot het moment van aflevering van de goederen aan de klant. Op dat moment gaat het risico over op de klant. De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de leveringstermijn langer is, wordt dit meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling. In geen geval heeft de klant recht op schadevergoeding wegens overschrijding van een leveringstermijn.

6. Annulering van de transactie

Peloton Belgica is zich ervan bewust dat online winkelen voor sommige klanten een nieuw medium is. Daarom geven wij u de extra garantie om uw bestelling binnen 24 uur te annuleren door een e-mail te sturen met het annuleringsverzoek. Na acceptatie van uw verzoek zal Peloton Belgica een annuleringsbevestiging sturen en het verschuldigde bedrag terugbetalen. Deze e-mail kan worden gestuurd naar hello@pelotonbelgica.com. Om misbruik te voorkomen worden terugbetalingen alleen gedaan naar de rekening waarvan de betaling is gedaan. Daarom worden bestellingen pas na 24 uur verwerkt.

7. Teruggave en terugbetaling (herroepingsrecht)

Lees hier alle voorwaarden voor retourzendingen en terugbetalingen.

8. Kleuren

Ook willen wij u erop wijzen dat de kleuren van het gewenste artikel zo getrouw mogelijk worden weergegeven. Ze kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid.
Dit heeft te maken met je computerinstellingen, belichting en productie.

9. Klantgegevens

Door gebruik te maken van de webshop van Peloton Belgica gaat de klant akkoord met het verzamelen en gebruiken door Peloton Belgica van bepaalde persoonsgegevens.
De door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Peloton Belgica . U hebt het recht uw gegevens in te zien, fouten te corrigeren of uw gegevens uit ons bestand te laten verwijderen. Neem contact op met Peloton Belgica via e-mail: hello@pelotonbelgica.com.

Indien u naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

10. Geschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting voor consumenten, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr.